Phân công giảng dạy


TT

Họ và tên

Ngày, tháng
năm sinh

Chức vụ 
(nhiệm vụ)

Chuyên môn

Điện thoại

Trình
độ

Nhiệm vụ phân công

A

B

1

2

3

4

5

1

Phạm Văn Lượng

18/091961

HT

ĐH

Dạy thay

0919745528

2

Lương Thanh Nga

23/01/1985

GV

ĐH

Dạy Thể dục khối 1+2+3+4+5

0973258136

3

Trần Thị Hoàn

6/17/1979

TTCM

ĐH

GVCN 1B

 0978612087

4

Phạm Thị Lê

13/6/1974

TPCM

ĐH

GVCN 4A

0904402035

5

Đỗ Thị Vân

04/02/1989

GV

GVCN 3B

0972552825

6

Lê Thị Lợi

5/1/1961

GV

GVCN 4B

 01692467210

7

Nguyễn Thị Viện

10/10/1964

GV

GVCN 5B

 01646396968

8

Nguyễn Thị Mai

10/6/1961

GV

TC

GVCN 2B

 0902206198

9

Lê Thị Ngọc Diệp

9/21/1969

GV

TC

GVCN 2D

 0333586438

10

Trần Thị Hoa

12/4/1961

GV

TC

GVCN 2C

 0934696557

11

Nguyễn Thị Thảo

9/17/1985

GV

ĐH

GV Âm nhạc 1+2+3

01286099888 

12

Trần Thị Lê Dung

3/25/1988

GV

ĐH

GVCN 1D

0976323431 

13

Vũ Đình Anh

9/14/1988

GV

ĐH

GVCN 5A

0936216111 

14

Vũ Thị Bảo

5/15/1986

GV

ĐH

GVCN 1A

0984831882 

15

Lê Thị Hồng Quyên

7/7/1982

GV

ĐH

Tiếng Anh 1+2+5

0947711436 

16

Bùi Thị Tuyến

27/12/1976

TPT

Âm nhạc

0936918545

17

Nguyễn Thị Minh Thảo

7/10/1976

GV

ĐH

Tiếng Anh 3+4+5

 01282227086

18

Đỗ Thị Dung

2/2/1986

GV

GVCN 2A

 0979554054

19

Chu  Minh Thùy

3/18/1988

GV

ĐH

GV Mĩ thuật 1+2+3+4+5

 0904271033

20

Phạm Xuân Thắng

8/17/1975

TT-VP

ĐH

Kế toán

0934201688 

21

Đoàn Thị Lan Sen

1/3/1984

HC

TC

VT – HC

 0936630048

22

Nguyễn Thị Kim Dung

5/1/1984

HC

ĐH

Tin học văn phòng

0936882872 

23

Nguyễn Thị Thúy

8/26/1984

GV

GVCN 1C

01696824823 

24

Nguyễn Thanh Thủy

3/1/1991

GV

TC

Tbi – TV

 01666559191

25

Ngô Thị Hường

11/23/1984

GV

ĐH

GVCN 3A

0975108224 

 

Ngừoi lập bảng                                                                                                Hiệu trưởng

                                                                                                                        (đã kí)

 

Vũ Đình Anh                                                                                       Phạm Văn Lượng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu