Lịch công tác
Thứ hai, ngày 19/04/2021
8 giờ 00

Vũ Thị Phương Thảo     Chức vụ: Hiệu trưởng

14 giờ 00

Hoàng Thị Thu Hà     Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Thứ ba, ngày 20/04/2021
8 giờ 00

Hoàng Thị Thu Hà     Chức vụ: Phó hiệu trưởng

14 giờ 00

Vũ Thị Phương Thảo     Chức vụ: Hiệu trưởng

Thứ tư, ngày 21/04/2021
8 giờ 00

Vũ Thị Phương Thảo     Chức vụ: Hiệu trưởng

14 giờ 00

Hoàng Thị Thu Hà     Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Thứ năm, ngày 22/04/2021
7 giờ 00

Hoàng Thị Thu Hà     Chức vụ: Phó hiệu trưởng

14 giờ 00

Vũ Thị Phương Thảo     Chức vụ: Hiệu trưởng

Thứ sáu, ngày 23/04/2021
8 giờ 00

Vũ Thị Phương Thảo     Chức vụ: Hiệu trưởng

14 giờ 00

Hoàng Thị Thu Hà     Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Thứ bảy, ngày 24/04/2021
8 giờ 00

Vũ Thị Phương Thảo     Chức vụ: Hiệu trưởng

14 giờ 00

Hoàng Thị Thu Hà     Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 17 / 04 / 2021
8 giờ 00

Vũ Thị Phương Thảo     Chức vụ: Hiệu trưởng

14 giờ 00

Hoàng Thị Thu Hà     Chức vụ: Phó hiệu trưởng