DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2020-2021


Phân công nhiệm vụ BGH (2020 - 2021)

/documents/52977/9252069/QD+ph%C3%A2n+c%C3%B4ng+nhi%E1%BB%87m+v%E1%BB%A5%20BGH+n%C4%83m+2020+-+2021.doc/c37559c5-28b7-48c6-bedb-d99e93531b92

Phân công nhiệm vụ giáo viên, nhân viên (2020 - 2021)

/documents/52977/9252069/Q%C4%90%20ph%C3%A2n+c%C3%B4ng+GV-NV+2020+-2021.doc/1b273f3f-4ccc-469e-90e8-ff249db74cd5


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu