DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020


Phân công nhiệm vụ BGH (2019 - 2020)

/documents/52977/6834278/QD+ph%C3%A2n+c%C3%B4ng+nhi%E1%BB%87m+v%E1%BB%A5%20BGH+n%C4%83m+2018-+2019.doc/ac09803f-76c9-4f52-ba4a-fe2648433193

Phân công nhiệm vụ giáo viên, nhân viên (2019 - 2020)

/documents/52977/6834278/Q%C4%90%20ph%C3%A2n+c%C3%B4ng+GV-NV+2018-2019.doc/f27bbbc1-ddda-4149-82bc-7255c9493ede


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu