LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  62 /CT-THYT

Yên Thọ, ngày 02 tháng 5 năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2018

 

Trọng tâm công tác:

- Thực hiện đúng chương trình giảng dạy.

- Tham gia giải bóng đá TN-NĐ tỉnh Quảng Ninh năm 2018.

- Tham gia hoạt động ngoại khóa "Ngày hội kỹ năng sống-Trải nghiệm sáng tạo".

- Tổ chức ngày hội đọc sách.

- Tổ chức đại hội cháu ngoan Bác Hồ và kết nạp đội viên .

- Tổ chức thi học kỳ II (2017 - 2018).

- Tổ chức bình xét thi đua, đánh giá VC, người lao động, đánh giá chuẩn HT, PHT, GV  năm học 2017 - 2018.

- Tổng kết toàn trường.

 

LỊCH CỤ THỂ

Ngày

Nội dung công việc

Lực lượng tham gia

05/5/2018

- Họp hội đồng

Hiệu trưởng

08/5/2018

- Tham gia tập huấn CNTT quản lý phầm mềm CSDL

- Đón đoàn khảo sát của Sở GD về khảo sát điều kiện  CSVC và đăng ký nhu cầu cấp thiết bị đổi mới phương pháp dạy học.

PHT + GV phụ trách

Hiệu trưởng

10/5/2018

-  Hoàn thiện và nộp báo cáo về công tác y tế và CNTT

PHT

13/5//2018

- Tổ chức cho GV, PH, HS tham gia ngày hội Giáo dục kỹ năng sống - trải nghiệm sáng tạo năm học 2017 - 2018

PHT + TPT

14/5/2018

- Tổ chức ngày hội độc sách

PHT

13/5/2018

- Tổ chức kết nạp đội viên lần 2

TPT

18/5/2018

- Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

TPT

21-22/5/2018

- Tổ chức thi học kỳ II (2017-2018)

Chuyên môn

23-24/5/2018

- Tổ chức chấm thi, tổng hợp vào hồ sơ học bạ cho HS

Chuyên môn

25/5/2018

- Họp bình xét thi đua

Hiệu trưởng

26/5/2018

- Tổ chức hội nghị đánh giá VC,HĐLĐ; Đánh giá chuẩn HT, PHT, GV (2017-2018)

Hiệu trưởng

27/5/2018

- Tổ chức họp toàn trường

Hiệu trưởng

28/5/2018

- Xét và hoàn thiện CTTH và học bạ các khối lớp

PHT+ CM

29/5/2018

- Tổ chức tổng kết toàn trường

 

30/5/2018

- Tổ chức tổng kết lớp

- Tổ chức bàn giao tài sản về nhà trường

GVCN

                                     

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                       

                                                                                               (đã kí)

                                                                                    Vũ Thị Phương Thảo

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu