CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ

Số: 21 /TB-THYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Thọ, ngày 02 tháng 03  năm 2018

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2018

*Trọng tâm tháng 03 năm 2018

  • Tham dự vòng chung kết giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng cúp Hà Lan 2018.
  • Tham gia hội thi "Viết chữ đẹp cấp Tiểu học" thị xã Đông Triều năm học 2017-2018.
  • Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập ĐTN CS Hồ Chí Minh

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

3/3

- Họp hội đồng triển khai nhiệm vụ tháng 3

Hiệu trưởng

3-4/3

 

- Tham gia chung kết giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng cúp Hà Lan 2018.

PHT - TPT đội

6/3

- Tổ chức chương trình Ga la kỹ năng sống - Giáo dục kỹ năng phòng chống khi bị xâm hại

CM +TT GDKNS MAXVIET

8/3

Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Tổ chức CLB -  sinh hoạt chủ điểm chủ đề 'Mẹ và cô'

CTCĐ

TPT đội - GVCN

9-21/3

Kiểm tra toàn diện giáo viên theo kế hoạch

Ban KT nội bộ

21-22/3 Tổ chức KSK cho học sinh toàn trường Nhân viên Y tế + GVCN

24/3

Tổ chức cho HS tham gia ngày hội viết chữ đẹp

Phó hiệu trưởng

25/3

Triển khai "Ngày chủ nhật xanh"

Đoàn TN

26/3

Tham gia chuyên đề tiếng việt 1 cấp thị xã

Tổ chức Hội thi Nghi thức đội - TD giữa giờ

Phó hiệu trưởng

CM + Đoàn TN + Đội TN + GVC

Nơi nhận:

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Vũ Thị Phương Thảo


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu