TKB trường THYT năm học 2016-2017


                                           
                         THỜI KHÓA BIỂU  THỰC HIỆN TỪ  26/9/2016                    
                                           
LỚP   THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
P Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4
1A 4 SHTT Toán T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Toán Đ.Đ T.Việt T.Việt Toán T.Dục ÂN Toán T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt TCVC ÂN
1A1 4 ÂN MT ANH   TNXH T.Công TCVC   THKT THKT ANH   THKT BDHS LĐWC   THKT THKT BDHS SH
1B 5 SHTT Toán T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Toán Đ.Đ Toán ANH T.Việt T.Việt Toán ÂN T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt ÂN TCVC
1B1 5 ANH ÂN MT   TNXH T.Dục T.Công   THKT THKT TCVC   THKT BDHS LĐWC   THKT THKT BDHS SH
1C 11 SHTT Toán T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Toán Đ.Đ T.Việt T.Việt TOÁN ANH TD TOÁN T.VIỆT T.VIỆT T.Việt T.Việt TNXH T.C
1C1 11 MT ANH ÂN                                  
1D 12 SHTT Toán T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Toán Đ.Đ T.Việt T.Việt ANH TNXH T.Việt T.Việt Toán T.DỤC T.VIỆT T.VIỆT TOÁN T.C
1D1 11                         MT ÂN ANH          
1E 906                                 ANH ANH T.Việt T.Việt
1E.1 906 T.VIỆT T.VIỆT TOÁN Đ.Đ T.VIỆT T.VIỆT TOÁN ÂN T.VIỆT T.VIỆT TOÁN T.Dục T.Việt T.Việt TOÁN  TNXH T.Công MT TCVC SH
2A 2 SHTT Toán T.Đọc T.Đọc C.tả K.Ch. ÂN Toán ANH ÂN T.viết Toán T.Đọc C.tả Toán T.Công LT&câu TLV Toán T.Dục
2A1 2 Đ.Đ TNXH T.Dục   THKT THKT TCVC   ANH ÂN MT   THKT BDHS LĐWC   THKT THKT BDHS SH
2B  1 SHTT Toán T.Đọc T.Đọc C.tả K.Ch. Toán ÂN ÂN Toán T.Đọc T.viết C.tả LT&câu Toán T.Công TLV Toán T.Dục TNXH
2B 1 1 Đ.Đ T.Dục TCVC   THKT THKT ANH   MT ANH ÂN   THKT BDHS LĐWC   THKT THKT BDHS SH
2C 13                 Đ.Đ TOÁN TNXH T.Công T.Đọc              
2C1 13 T.Đọc T.Đọc TOÁN T.viết ANH ANH MT ÂN C.tả K.Ch. toán T.Dục T.Đọc C.tả Toán T.Dục Toán LT&câu TLV SH
3A 3 SHTT Toán T.Đọc K.Ch. T.Đọc C.tả Toán Đ.Đ T.viết Toán ANH TCVC   ANH Toán C.tả LT&câu MT TLV Toán TNXH
3A1 3 ÂN ANH TIN3 TIN4 BƠI BƠI TCVC   TNXH T.Công T.Dục   THKT BDHS LĐWC   ANH T.Dục ÂN SH
3B 9 SHTT Toán T.Đọc K.Ch. T.Đọc C.tả Toán Đ.Đ T.viết Toán TCVC   ANH Toán ANH C.tả LT&câu TLV MT Toán TNXH
3B1 9 TIN1 TIN2 ÂN   TCVC BƠI BƠI   TNXH ANH T.Dục   T.Công THKT LĐWC   T.Dục ÂN ANH SH
3C 13 SHTT LĐWC H.BƠI  TCVC   Đ.Đ Toán T.Đọc K.Ch.         T.Đọc Toán TIN3 TIN4 T.Việt TLV Toán TNXH
3C1 13 Toán ANH T.viết   C.tả T.Dục TNXH   ANH C.tả Toán   ANH MT ÂN LĐWC T.Công T.Dục ANH SH
3D 14 SHTT LĐWC TCVC   H.BƠI  TIN1 TIN2 C.tả Toán ANH T.Đọc T.viết Toán         LT&câu TLV Toán ANH
3D1 14 Toán T.Đọc K.Ch.   ÂN MT ANH   Đ.Đ C.tả Toán   TNXH T.Dục ANH LĐWC T.Dục TNXH T.Công SH
3E  906 T.Đọc K.Ch. Toán Đ.Đ ÂN ÂN C.tả Toán TIN1 TIN2 T.Đọc T.viết C.tả Toán ANH ANH ANH ANH LT&câu TLV
3E.1 906 TNXH T.Dục T.Công           Toán TNXH TCVC           Toán T.Dục MT SH
4A 7 SHTT Toán T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Toán T.Dục T.Việt ANH Toán Sử Toán MT T.Việt T.Việt T.Việt Toán ANH Địa
4A1 7 Đ.Đ Khoa T.Dục   LĐKT THKT BDHS   ÂN ANH TIN3 TIN4 BƠI BƠI TCVC   Khoa ANH LĐWC SH
4B 8 SHTT Toán T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Toán Đ.Đ T.Việt Toán ANH Sử T.Việt T.Việt MT Toán T.Việt Toán T.Dục Địa
4B1 8 ANH Khoa T.Dục   LĐKT THKT ÂN   TIN1 TIN2 ANH   TCVC BƠI BƠI   ANH Khoa LĐWC SH
4C 14 SHTT Toán T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt TIN3 TIN4         T.Việt Toán T.Dục MT TCVC   H.BƠI  H.BƠI  LĐWC
4C1 18 Đ.Đ Khoa ANH   Toán T.Việt Sử ANH Toán T.Việt Địa ANH LĐKT ÂN T.Dục ANH Toán T.Việt Khoa SH
5A 10 SHTT Toán T.Việt T.Việt Toán ANH T.Việt T.Việt ANH Toán Sử T.Dục T.Việt T.Việt Toán LĐKT T.Việt Toán THĐ.Đ Địa
5A1 10 ANH T.Việt Khoa   THĐ.Đ Khoa T.Dục   ÂN MT ANH   TCVC BƠI BƠI   TIN1 TIN2 LĐWC SH
5B 17 SHTT Toán T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt ANH Toán T.Việt Toán Sử LĐKT T.Việt T.Việt ANH Toán T.Việt Toán MT Khoa
5B1 17 TCVC   HỌC BƠI  HỌC BƠI  LĐWC TIN1 TIN2 Khoa T.Dục THĐ.Đ Địa T.Dục ANH         ÂN ANH THĐ.Đ SH
5C 18 SHTT Toán T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Toán ANH T.Việt ANH Toán Sử T.Việt T.Việt Toán ANH T.Việt Toán Khoa SH
5C1 17 THĐ.Đ Khoa T.Dục ANH MT ÂN TIN3 TIN4 TCVC   H.BƠI  H.BƠI    THĐ.Đ Địa LĐKT T.Dục        

ft:none'>T.Việt ANH Toán Sử T.Việt T.Việt Toán ANH T.Việt Toán Khoa SH 5C1 17 THĐ.Đ Khoa T.Dục ANH MT ÂN TIN3 TIN4 TCVC   H.BƠI  H.BƠI    THĐ.Đ Địa LĐKT T.Dục                   


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu