Thời khóa biểu trường Tiểu học Yên Thọ năm học 2014-2015.


THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014-2015
THỰC HIỆN TỪ THÁNG 9/2014
                         
    BUỔI SÁNG     1A     BUỔI CHIỀU    
TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6   TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Tiết 1 H.VẦN H.VẦN TOÁN H.VẦN TIN   Tiết 1   Âm nhạc   Đ.Đức Âm nhạc
Tiết 2 H.VẦN H.VẦN TCVC H.VẦN TIN   Tiết 2   Mỹ thuật   TN-XH THKT
Tiết 3 TOÁN TOÁN H.VẦN TOÁN H.VẦN   Tiết 3   Anh văn   Thủ công THKT
Tiết 4 Anh văn T.Dục H.VẦN BDHS H.VẦN   Tiết 4         SH
                         
    BUỔI SÁNG     1B     BUỔI CHIỀU    
TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6   TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Tiết 1 H.VẦN H.VẦN H.VẦN H.VẦN H.VẦN   Tiết 1   Anh văn   T.Dục THKT
Tiết 2 H.VẦN H.VẦN H.VẦN H.VẦN H.VẦN   Tiết 2   Âm nhạc   TIN Âm nhạc
Tiết 3 Anh văn TOÁN TCVC BDHS TOÁN   Tiết 3   Mỹ thuật   TIN THKT
Tiết 4 TOÁN Đ Đ TOÁN TNXH TC   Tiết 4         SH
                         
    BUỔI SÁNG     1C     BUỔI CHIỀU    
TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6   TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Tiết 1 TOÁN H.VẦN H.VẦN H.VẦN H.VẦN   Tiết 1   Mỹ thuật   TC THKT
Tiết 2 Anh văn H.VẦN H.VẦN H.VẦN H.VẦN   Tiết 2   Anh văn   T.Dục THKT
Tiết 3 H.VẦN TOÁN TOÁN TOÁN TIN   Tiết 3   Âm nhạc   BDHS Âm nhạc
Tiết 4 H.VẦN Đ Đ TCVC TNXH TIN   Tiết 4         SH
                         
    BUỔI SÁNG     1D     BUỔI CHIỀU    
TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6   TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Tiết 1 H.VẦN T.Dục H.VẦN Mỹ thuật H.VẦN   Tiết 1   Đ.Đức   Anh văn TOÁN
Tiết 2 H.VẦN Âm nhạc H.VẦN Âm nhạc H.VẦN   Tiết 2   TN-XH   Anh văn THKT
Tiết 3 TOÁN H.VẦN TOÁN H.VẦN Mỹ thuật   Tiết 3   Thủ công   TCVC THKT
Tiết 4 BDHS H.VẦN TNXH H.VẦN TOÁN   Tiết 4         SH
    BUỔI SÁNG     2A     BUỔI CHIỀU    
TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6   TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Tiết 1 T. ĐỌC T. ĐỌC TOÁN TIN TOÁN   Tiết 1 Âm nhạc   T VIẾT   TCVC
Tiết 2 T. ĐỌC TOÁN LTVC TIN C. TẢ   Tiết 2 Mỹ thuật   T. CÔNG   T.Dục
Tiết 3 TOÁN C. TẢ KC TOÁN Âm nhạc   Tiết 3 Anh văn   THKT   THKT
Tiết 4 Đ Đ THXH Anh văn TLV T.Dục   Tiết 4         SH
                         
    BUỔI SÁNG     2B     BUỔI CHIỀU    
TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6   TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Tiết 1 T. ĐỌC T. ĐỌC TOÁN TOÁN TOÁN   Tiết 1 Anh văn   T.Dục   THKT
Tiết 2 T. ĐỌC TOÁN LTVC TLV C. TẢ   Tiết 2 Âm nhạc   T VIẾT   TCVC
Tiết 3 TOÁN C. TẢ Anh văn TIN T.Dục   Tiết 3 Mỹ thuật   T. CÔNG   THKT
Tiết 4 Đ Đ THXH KC TIN Âm nhạc   Tiết 4         SH
                         
    BUỔI SÁNG     2C     BUỔI CHIỀU    
TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6   TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Tiết 1 T. ĐỌC Đ Đ TOÁN TOÁN Âm nhạc   Tiết 1 Mỹ thuật   TOÁN   THKT
Tiết 2 T. ĐỌC T. ĐỌC Anh văn TLV T.Dục   Tiết 2 Anh văn   T.Dục   THKT
Tiết 3 TIN TOÁN LTVC T. CÔNG TOÁN   Tiết 3 Âm nhạc   T VIẾT   TCVC
Tiết 4 TIN C. TẢ KC THXH C. TẢ   Tiết 4         SH
                         
    BUỔI SÁNG     2D     BUỔI CHIỀU    
TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6   TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Tiết 1 T. ĐỌC Âm nhạc TOÁN Âm nhạc TOÁN   Tiết 1   THKT   Anh văn T. CÔNG
Tiết 2 T. ĐỌC T. ĐỌC LTVC Mỹ thuật TLV   Tiết 2   T.Dục   Anh văn THKT
Tiết 3 TOÁN TOÁN KC TOÁN THXH   Tiết 3   THKT   T.Dục TCVC
Tiết 4 Đ Đ C. TẢ C. TẢ T VIẾT Mỹ thuật   Tiết 4         SH
    BUỔI SÁNG     3A     BUỔI CHIỀU    
TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6   TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Tiết 1 TOÁN TV TV TV T.công   Tiết 1 TIN   Âm nhạc   Anh văn
Tiết 2 Đ Đ TV TV TV TCVC   Tiết 2 TIN   Mỹ thuật   TNXH
Tiết 3 T. V TOÁN TOÁN TOÁN TV   Tiết 3 T.Dục   Anh văn   THKT
Tiết 4 T.Dục Anh văn TNXH Anh văn TOÁN   Tiết 4         SH
                         
    BUỔI SÁNG     3B     BUỔI CHIỀU    
TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6   TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Tiết 1 T. V TV TIN TV TOÁN   Tiết 1 TNXH   Anh văn   TNXH
Tiết 2 T. V TV TIN TV TV   Tiết 2 T.Dục   Âm nhạc   Anh văn
Tiết 3 T.Dục Anh văn TOÁN Anh văn TCVC   Tiết 3 Đ Đ   Mỹ thuật   THKT
Tiết 4 TOÁN TOÁN TV TOÁN T.công   Tiết 4         SH
                         
    BUỔI SÁNG     3C     BUỔI CHIỀU    
TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6   TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Tiết 1 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN   Tiết 1 T.Dục   Mỹ thuật   TNXH
Tiết 2 T.Dục Anh văn TV Anh văn TV   Tiết 2 Đ Đ   Anh văn   THKT
Tiết 3 TV TV TIN TV T.công   Tiết 3 TNXH   Âm nhạc   Anh văn
Tiết 4 TV TV TIN TV TCVC   Tiết 4         SH
    BUỔI SÁNG     4A     BUỔI CHIỀU    
TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6   TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Tiết 1 T Đ TOÁN TOÁN TOÁN   Tiết 1 Âm nhạc   TIN   KHOA
Tiết 2 TOÁN Đ.Đức Anh văn Anh văn TLV   Tiết 2 LĐKT   TIN   Anh văn
Tiết 3 KC LT-Câu TOÁN LT-Câu ĐỊA   Tiết 3 Anh văn   T.Dục   T.Dục
Tiết 4 KHOA SỬ TLV C TẢ Mỹ thuật   Tiết 4         SH
                         
    BUỔI SÁNG     4B     BUỔI CHIỀU    
TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6   TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Tiết 1 TIN Anh văn TOÁN Anh văn   Tiết 1 Anh văn   KHOA   Anh văn
Tiết 2 TOÁN TIN LT-Câu Mỹ thuật   Tiết 2 Âm nhạc   T.Dục   KHOA
Tiết 3 KC TOÁN TOÁN C TẢ TOÁN   Tiết 3 LĐKT   SỬ   T.Dục
Tiết 4 Đ.Đức LT-Câu TLV ĐỊA TLV   Tiết 4         SH
                         
                         
    BUỔI SÁNG     4C     BUỔI CHIỀU    
TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6   TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Tiết 1 TOÁN Anh văn TOÁN   Tiết 1 LĐKT   T.Dục   KHOA
Tiết 2 TOÁN LT-Câu TOÁN TOÁN Anh văn   Tiết 2 Anh văn   SỬ   T.Dục
Tiết 3 KC TIN TLV LT-Câu Mỹ thuật   Tiết 3 Âm nhạc   ĐỊA   Anh văn
Tiết 4 Đ.Đức TIN KHOA C TẢ TLV   Tiết 4         SH
    BUỔI SÁNG     5A      BUỔI CHIỀU    
TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6   TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Tiết 1 T Đ LTC T Đ LTC TLV   Tiết 1 C TẢ   Âm nhạc   T.Dục
Tiết 2 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN   Tiết 2 SỬ   LĐKT   TIN
Tiết 3 KC T.Dục Anh văn Anh văn Anh văn   Tiết 3 ĐỊA   Anh văn   TIN
Tiết 4 KHOA Đ.Đức TLV Mỹ thuật KHOA   Tiết 4         SH
                         
    BUỔI SÁNG     5B     BUỔI CHIỀU    
TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6   TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Tiết 1 TIN LTC T Đ LTC TLV   Tiết 1 KHOA   Anh văn   SỬ
Tiết 2 TIN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN   Tiết 2 C TẢ   Âm nhạc   ĐỊA
Tiết 3 T Đ KC TLV Mỹ thuật KHOA   Tiết 3 T.Dục   LĐKT   T.Dục
Tiết 4 TOÁN Đ.Đức Anh văn Anh văn Anh văn   Tiết 4         SH

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: