THỜI KHÓA BIỂU 2017-2018


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018 
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ ( Thực hiện từ ngày 1/10/2017 đến ngày……………G…)  
LỚP TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
1A 1 Chào cờ ÂN- Thảo TV-Bảo TC- Tâm MT-Thùy TH Toán- Toán-Bảo MT-Thùy TV-Bảo KNS-
  2 Toán-Bảo TD -Thảo TV-Bảo BDTV- Toán-Bảo THTV- TANN- TA - Thảo TV-Bảo TH Toán-Bảo
  3 TV-Bảo TA - Thảo Toán-Bảo TCVC- TV-Bảo TCVC- TV-Bảo BDÂN- Thảo TN&XH- Anh THTV- Bảo
  4 TV-Bảo   Đ Đ- Anh   TV-Bảo   TV-Bảo   Sinh hoạt  
                       
1B 1 Chào cờ BDMT-Thùy TV-Hoàn TH Toán- Toán- Hoàn TH Toán- TV-Hoàn BDÂN- Thảo TV-Hoàn BDTV-
2 Toán- Hoàn TA - Thảo TV-Hoàn THTV- Hoàn MT-Thùy TC- Tâm TV-Hoàn TD -Thảo TV-Hoàn KNS-
3 TV-Hoàn ÂN- Thảo Đ Đ- Anh TCVC- Hoàn TV-Hoàn TCVC- TANN- TA - Thảo Toán- Hoàn THTV- Hoàn
4 TV-Hoàn   Toán- Hoàn   TV-Hoàn   TN&XH- Anh   Sinh hoạt    
                       
1C 1 Chào cờ TH Toán-Thúy Toán- Thúy BDTV-Thúy HV- Thúy BDÂN- Thảo HV- Thúy Toán- Thúy HV- Thúy  
2 Toán- Thúy TN&XH- Thúy ÂN- Thảo ĐĐ-V HV- Thúy TD -Thảo HV- Thúy THTV-Thúy HV- Thúy  
3 HV- Thúy TCVC- Thúy HV- Thúy BDMT-V MT-Thùy TCVC- V TC- Tâm BD Toán-Thúy TA - Thảo  
4 HV- Thúy   HV- Thúy   Toán- Thúy   TA - Thảo   Sinh hoạt  
                       
                 
LỚP TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
2A 1 Chào cờ TN&XH-Thảo CT-Thảo ÂN- Thảo TĐ-Thảo TH Toán-Thảo LT&C-Thảo THTV- Toán-Thảo BDMT- 
  2 TĐ-Thảo Đ Đ- Thảo Toán-Thảo MT-Thùy Toán-Thảo THTV-Thảo Toán-Thảo TANN- TLV-Thảo BD ÂN- Thảo
  3 TĐ-Thảo TCVC- KC- Thảo TA - Quyên TV- Thảo TCVC- TA - Quyên TH Toán-Thảo TC- Thảo KNS-
  4 Toán-Thảo   TD -Thảo   TD -Thảo   CT-Thảo   Sinh hoạt  
                       
2B 1 Chào cờ TH Toán- CT-Lan MT-Thùy TA - Quyên TV- Lan LT&C-Lan TH Toán- TLV-Lan BD ÂN- thảo
2 TĐ-Lan TCVC- TA - Quyên ÂN- Thảo TĐ-Lan THTV- Toán-Lan THTV- Toán-Lan BDMT- Thùy
3 TĐ-Lan TC- Tâm Toán-Lan TD -Thảo Toán-Lan TD -Thảo CT-Lan TCVC- TN&XH - Lan KNS-
4 Toán-Lan   KC- Lan   TANN-   Đ Đ- Lan   Sinh hoạt  
                       
2C 1 Chào cờ TN&XH- Diệp ÂN- Thảo CT _ Diệp TD -Thảo(A) TV- Diệp TA - Quyên TLV- Diệp TD -Thảo(A)  
2 TĐ-Diệp TH Toán-Diệp TC- Tâm THTV- Diệp TĐ-Diệp TH Toán- Diệp LT&C- Diệp THTV- V TA - Quyên
3 TĐ-Diệp BD ÂN- Diệp Toán-Diệp MT- Thùy Đ. Đ-Tâm TCVC- Diệp Toán-Diệp TCVC- V Toán- Diệp
4 Toán-Diệp   KC- Diệp   Toán- Diệp   CT- Diệp   Sinh hoạt
                       
2D 1 Chào cờ TH Toán- Dung CT-Dung KC- Dung TĐ-Dung TV- Dung LT&C-Dung TD -Thảo(A) TA - Quyên  
2 TĐ- Dung THTV- V Toán-Dung TH Toán- Dung TD -Thảo(A) TN&XH- Dung Toán-Dung THTV- Dung TLV- Dung
3 TĐ-Dung TCVC-V TA - Quyên TCVC-  ÂN - Thảo BD ÂN- Dung CT-Dung MT- Thùy Toán-Dung
4 Toán-Dung   Đ. Đ-Tâm   Toán-Dung   TC- Tâm   Sinh hoạt
                       
               
                       
LỚP TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
3A 1 Chào cờ Đ Đ- Mai TC- Tâm THTV- TANN- MT-Thùy TA - Thảo TN&XH- Mai Tin- KNS-
  2 Toán- Mai THTV-Mai CT- Mai TCVC- TĐ- Hà TA - Thảo CT- Mai TLV-Mai Tin- ÂN- Tuyến
  3 TĐ-Mai TH Toán- Toán- Mai TA - Thảo Toán- Mai TD- Tâm Toán- Mai TH Toán- Toán- Mai TD- Tâm
  4 TĐ-Mai TA - Thảo TN&XH- Mai   TV- Mai   LT&C- Mai   Sinh hoạt  
                       
3B 1 Chào cờ TN&XH- Dung ÂN- Tuyến TA - Thảo TĐ-  Hà TA - Thảo TANN- TH Toán- LT&C- Dung Tin-
2 Toán-Dung Đ Đ- Dung CT- Dung TA - Thảo Toán-Dung THTV- TA - Thảo TD- Tâm Toán-Dung Tin-
3 TĐ- - Hà TH Toán- Toán-Dung TD- Tâm TV- Dung TC- Tâm CT- Dung THTV- TLV- Dung KNS
4 TĐ- Hà TCVC- MT-Thùy   TN&XH- Dung   Toán-Dung   Sinh hoạt  
                       
3C 1 Chào cờ TA - Thảo CT- Yến THTV- Yến TD- Tâm Tin- CT- Yến TV- Yến TLV- Yến  
2 TĐ- Yến TD- Tâm ÂN- Tuyến TH Toán-Yến TC- Tâm Tin- Toán- Yến LT&C- Yến TA - Thảo  
3 TĐ- Yến TN&XH- Yến Toán- Yến TCVC-Yến Toán- Yến TA - Thảo TA - Thảo TN&XH- Yến Toán- Yến  
4 Toán- Yến TH Toán-Yến Đ Đ- Yến   TĐ- Yến   MT-Thùy   Sinh hoạt  
                       
                       
LỚP TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
4A 1 Chào cờ KH- Tâm CT -Tâm TA - Quyên TD-  TĐ- Tâm TLV- Tâm TANN- TLV- Tâm KNS-
  2 TĐ- Tâm KT- Tâm Toán- Tâm TA - Quyên TA - Quyên KH- Tâm Toán- Tâm TH Toán- Tâm Toán- Tâm Sinh hoạt
( 20t) 3 Toán- Tâm TH Toán- ÂN - Tuyến TD- Tuyến KC- Tâm ĐL- Tâm LT&C- Tâm LS- Tâm Tin- MT-Thùy
  4 Đ Đ-Tâm THTV-- LT&C- Tâm   Toán- Tâm   TA - Quyên   Tin-  
                       
4B 1 Chào cờ KH - Huệ CT- Huệ ÂN - Tuyến KC- Huệ KNS TLV- Huệ ĐL- Huệ TLV- Huệ KT- Huệ
2 TĐ-Huệ TH Toán- Huệ Toán- Huê TD- Tuyến TD-  TĐ-Huệ TA - Quyên MT-Thùy KH - Huệ TH Toán-
3 Toán- Huê TA - Quyên LT&C- Huệ Tin- TA - Quyên LS- Huệ Toán- Huê TANN- Toán- Huê Tin-
4 Đ Đ-Huệ THTV- TA - Quyên   Toán- Huê   LT&C- Huệ   Sinh hoạt  
                       
4C 1 Chào cờ TA - Quyên TA - Quyên TH Toán- Hòa KC- Hòa TĐ- Hòa TLV- Hòa Tin- TLV- Hòa  
2 TĐ- Hòa TA - Quyên CT- Hòa LS- Hòa Toán- Hòa KH- Hòa TD- Tuyến Tin- Toán- Hòa  
3 Toán- Hòa MT-Thùy Toán- Hòa THTV- Hòa ÂN - Tuyến ĐL- Hòa Toán- Hòa Đ Đ- Tâm TA - Quyên  
4 KH- Hòa KT- Tâm LT&C- Hòa   TD- Tuyến   LT&C- Hòa   Sinh hoạt  
                       
4D 1 Chào cờ ÂN - Tuyến TA -   Thu LT&C-Lý KC- Lý Đ Đ- Tâm TLV- Lý THTV- Lý TLV- Lý  
2 TĐ- Lý TD- Tuyến TA -   Thu LS- Lý Toán- Lý TD- Tuyến Toán- Lý KT- Lý Toán- Lý  
3 Toán- Lý TA -   Thu CT- Lý TH Toán- Lý TĐ- Lý Tin- LT&C-Lý Tin- ĐL- Lý  
4 KH- Lý MT-Thùy Toán- Lý   KH- Lý   TA -   Thu   Sinh hoạt  
                       

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu