Sáng

THỨ
TIẾT
1A
1B
1C
1D
2A
2B
2C
2D
3A
3B
3C
3D
4A
4B
5A
2
1
H Vần
Toán
Toán
Toán
Đ.đức
 
Toán
Toán
Hát
TĐ-KC
Toán
TDục
T.đọc
T.đọc
Toán
2
H Vần
Đ.đức
H Vần
BD T
Vẽ
 
TĐ-KC
TDục
TĐ-KC
TĐ-KC
TNXH
Toán
Hát
Toán
T.đọc
3
Vẽ
H Vần
H Vần
H Vần
Hát
 
TĐ-KC
T.đọc
TĐ-KC
Toán
TĐ-KC
TĐ-KC
Khoa
C tả
Tin
4
BDTV
H Vần
Hát
H Vần
Tcông
 
TDục
T.đọc
Toán
Đ.đức
TĐ-KC
TĐ-KC
Toán
Đ.đức
Tin
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
H Vần
H Vần
 
H Vần
Toán
TNXH
Toán
Hát
C tả
Toán
T.Anh
C tả
Toán
Toán
Toán
2
H Vần
H Vần
 
H Vần
TNXH
Toán
Đ.đức
LT&C
Toán
C tả
T.Anh
Hát
LT&C
LT&C
TDục
3
Toán
Toán
 
Hát
Vẽ
C tả
C tả
Toán
LT&C
LT&C
Toán
Toán
Tin
T.Anh
Khoa
4
TH TV
TDục
 
Toán
C tả
TDục
Vẽ
C tả
Tcông
Tcông
C tả
LT&C
Tin
T.Anh
LT&C
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
1
Toán
H Vần
Tcông
H Vần
Toán
 
T.Anh
 
TNXH
T.Anh
T.đọc
TNXH
T.đọc
T.đọc
C tả
2
Hát
H Vần
H Vần
H Vần
T.đọc
 
T.Anh
 
T.đọc
T.Anh
Toán
T.đọc
Toán
Toán
KC
3
H Vần
Toán
H Vần
Toán
T.Anh
 
TNXH
 
C tả
T.đọc
T.Anh
Đ.đức
Khoa
Tin
Toán
4
H Vần
Hát
Toán
TH TV
T.Anh
 
TDục
 
Toán
Toán
T.Anh
Toán
Vẽ
Tin
BD T
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
1
H Vần
H Vần
 
Đ.đức
Toán
KC
Hát
Toán
Toán
TDục
TLV
TLV
Toán
T.Anh
Địa
2
H Vần
H Vần
 
Tcông
C tả
Toán
Toán
C tả
TDục
TViết
C tả
TViết
Hát
T.Anh
T.đọc
3
Hát
TNXH
 
H Vần
TDục
C tả
C tả
Đ.đức
T.Anh
Toán
Toán
Toán
TLV
TLV
TLV
4
Toán
Hát
 
H Vần
LT&C
LT&C
TViết
BDTV
T.Anh
C tả
Đ.đức
Tcông
LT&C
Toán
Toán
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
1
H Vần
Vẽ
H Vần
H Vần
TLV
Đ.đức
 
TViết
TLV
TDục
Toán
T.Anh
Toán
Kỹ
T.Anh
2
H Vần
Toán
H Vần
H Vần
KC
TLV
 
TLV
Vẽ
TLV
TViết
T.Anh
TLV
Toán
T.Anh
3
Toán
H Vần
Toán
Toán
Toán
T.Anh
 
Toán
Toán
Toán
LT&C
Toán
Sử
TLV
TDục
4
SHoạt
H Vần
TDục
TH T
TViết
Toán
 
TNXH
TDục
SHoạt
SHoạt
SHoạt
TDục
Vẽ
TLV
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THỨ
TIẾT
5B
5C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
T.đọc
Đ.đức
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Toán
Toán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
C tả
TDục
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Sử
Khoa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
TDục
Toán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
LT&C
LT&C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Toán
T.đọc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Địa
C tả
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
1
Tin
T.Anh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Tin
T.Anh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
T.đọc
Toán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Toán
T.đọc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
1
T.Anh
TLV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
T.Anh
Toán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
TLV
Địa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Toán
TDục
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
1
TLV
TLV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
TDục
Toán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Toán
Khoa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
SHoạt
SHoạt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHIỀU
THỨ
TIẾT
1A
1B
1C
1D
2A
2B
2C
2D
3A
3B
3C
3D
4A
4B
5A
2
1
TH T
LTTT
T.Anh
BDTV
TĐ-KC
Toán
 
Tcông
Đ.đức
T.Anh
 
 
C tả
TDục
Kỹ
2
TH TV
Tcông
T.Anh
TH T
TĐ-KC
TViết
 
Vẽ
SHTT
T.Anh
 
 
Đ.đức
Hát
T.Anh
3
T.Anh
TH T
Đ.đức
TNXH
Toán
TĐ-KC
 
BD T
LTTT
Hát
 
 
T.Anh
Khoa
Vẽ
4
 
 
 
 
 
TĐ-KC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
TH T
TH TV
H Vần
 
TDục
Vẽ
Tcông
T.Anh
THọc
TH T
Hát
 
Địa
 
Vẽ
2
TDục
TH T
H Vần
 
LTTT
TDục
BDTV
T.Anh
T.Anh
Vẽ
Tin
 
Kỹ
 
Sử
3
Tcông
SHTT
TH T
 
TH TV
T.Anh
BD T
TH TV
T.Anh
TNXH
Tin
 
TH T
 
Hát
4
 
 
TNXH
 
 
Tcông
 
 
 
 
TDục
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
1
Vẽ
T.Anh
BDTV
 
THọc
Hát
T.đọc
TDục
TViết
 
TH TV
TNXH
T.Anh
TDục
SHTT
2
BD T
T.Anh
TH T
 
TH TV
T.đọc
KC
T.đọc
Hát
 
Tcông
TDục
KC
KC
Khoa
3
T.Anh
Vẽ
TH TV
 
Hát
Toán
Toán
Toán
TNXH
 
TDục
TH T
TDục
LT&C
Đ.đức
4
 
 
 
 
 
 
 
THọc
 
 
 
TH TV
 
Khoa
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
1
Đ.đức
TH TV
H Vần
TH TV
BD T
THọc
THọc
 
Tin
TNXH
TNXH
T.Anh
Vẽ
 
LT&C
2
THọc
BD T
H Vần
Vẽ
SHTT
TH T
TH TV
 
Tin
TH TV
TH T
T.Anh
T.Anh
 
BDTV
3
SHTT
THọc
Toán
TDục
TH T
TH TV
TH T
 
Vẽ
Tin
Vẽ
C tả
T.Anh
 
Hát
4
 
 
Vẽ
 
 
 
 
 
 
Tin
 
Vẽ
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
1
LTTT
THọc
BD T
T.Anh
TH T
BDTV
TLV
KC
TH T
 
 
 
SHTT
Địa
T.Anh
2
TNXH
BDTV
TH TV
T.Anh
BDTV
BD T
Toán
TH T
TH TV
 
 
 
TH TV
Sử
Toán
3
THọc
SHoạt
SHoạt
SHoạt
SHoạt
SHoạt
LT&C
SHoạt
SHoạt
 
 
 
SHoạt
SHoạt
SHoạt
4
 
 
 
 
 
 
SHoạt
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THỨ
TIẾT
5B
5C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
LT&C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
Sử
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
Vẽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
Đ.đức
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Hát
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Vẽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
1
T.Anh
KC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
T.Anh
Kỹ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
LT&C
T.Anh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Khoa
T.Anh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
1
KC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Khoa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Kỹ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
1
 
Tin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
Tin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
Hát
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5