Công khai tài chính


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU - CHI NGOÀI NGÂN SÁCH

NĂM HỌC 2017-2018

 

 

Đơn vị tính: Đồng

 

STT

Các khoản thu phục vụ học sinh

Số tiền/1 tiết

(Đồng)

Số tiền/ tháng

(Đồng)

 

1

Học tin học

4.000

32.000

 

2

Học kỹ năng sống

14. 000

56.000

 

3

Học Tiếng Anh với người nước ngoài

25.000

Theo thực tế

 

4

Chăm sóc bán trú

 

143.000

 

5

Ăn, chất đốt, bữa chiều

15. 000đồng/ bữa

Theo thực tế

 

6

Nước uống

 

8.000

 

7

Bảo hiểm y tế

Theo công thức 4,5% x

1.300.000 x 12 tháng x 70%

40.950 đồng/ tháng

( Thu theo năm)

 

                                                                                        

Yên Thọ, ngày  08  tháng 9 năm 2017

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

          (đã ký)

 

 

 

 

Vũ Thị Phương Thảo


No comments yet. Be the first.