LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM HỌC 2018 - 2019


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ

 
   

Số: 140 /TB-THYT

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 30 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2018

 

Trọng tâm công tác tháng 9/2018:

  • Khai giảng năm học mới 2018 - 2019 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường
  • Ổn định nề nếp toàn trường.
  • Tổ chức họp phụ huynh đầu năm học.
  • Tổ chức trung thu cho học sinh. Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
  • Tăng cường công tác kiểm tra.

 

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

04/9/2018

-Tập trung học sinh - chuẩn bị công tác khai giảng

Toàn trường

5/9/2018

-Khai giảng năm học mới 2018- 2019

Toàn trưởng

06/9/2018

-Tổ chức cho học sinh học theo chương trình TKB

Chuyên môn

07/9/2018

-Tổ chức họp Hội đồng triển khai kế hoạch tháng 9/2018

Hiệu trưởng

10/9/2018

-Chào cờ, phát động ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Hiệu trưởng

11-14/9/2018

-Xây dựng kế hoạch thu - chi cho năm học

HT+KT

15/9/2018

-Họp trưởng Ban đại diện CMHS nhà trường; Họp phụ huynh toàn trường.

-Tham gia giải bơi cấp thị xã năm học 2018 - 2019

HT + GVCN

 

PHT + GV TD

17/9/2018

-Tổ chức sinh hoạt bán trú cho HS 11 lớp BT

CM - Khối BT

 

17-30/9/2018

 -Xây dựng KH năm học; các bộ phận CM xây dựng kế hoạch hoạt động.

- Xây dựng KH kiểm tra nội bộ: Kiểm tra 5 nội dung (Kiểm tra nề nếp ĐDDH; Công tác tuyển sinh, Y tế học đường - VSATTP; Công tác Đội và HĐNG, Công tác thư viện)

BGH, CM

24/9/2018

-Tổ chức vui tết trung thu cho học sinh. Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Toàn trường.

25-

28/9/2018

 

 

-Tham dự Hội nghị duyệt kế hoạch

 

Hiệu trưởng

BGH mở rộng

 

 

Nơi nhận:

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Thị Phương Thảo


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu