Asset Publisher

Trường Yên Thọ tổ chức tập huấn nghiệp vụ ra đề thi.

Trường Yên Thọ tổ chức tập huấn nghiệp vụ ra đề thi.

Thực hiện chỉ đạo chuyên môn ngành GDĐT huyện Đông Triều mục đích nhằm năng cao kĩ năng ra đề thi của giáo viên cấp Tiểu học. Trường Tiểu học Yên Thọ tổ chức cho cán bộ giáo viên nhân viên là giáo viên tập huấn kĩ năng ra đề thi để phục vụ chuyên môn.