Asset Publisher

Thời khóa biểu năm học 2015-2016

Thời khóa biểu năm học 2015-2016


THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015-2016 
THỰC HIỆN TỪ 11/ 01/2016
                    BUỔI SÁNG                    
                                         
LỚP THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4
1A TOÁN MT T.VIỆT T.VIỆT ANH TOÁN T.VIỆT T.VIỆT TC Đ.Đ TNXH RLKN T.VIỆT T.VIỆT A.N TOÁN T.VIỆT T.VIỆT A.N TOÁN
1B MT TC Đ.Đ TNXH TOÁN MT T.VIỆT T.VIỆT ANH TOÁN T.VIỆT T.VIỆT T.VIỆT T.VIỆT TOÁN A.N T.VIỆT T.VIỆT TCVC A.N
2A T.VIỆT T.VIỆT A.N TOÁN A.N  TOÁN T.VIỆT T.VIỆT T.VIỆT TOÁN MT RLKN TOÁN ANH T.VIỆT T.VIỆT T.VIỆT TOÁN TIN TIN
2B T.VIỆT T.VIỆT ANH A.N T.VIỆT T.VIỆT TOÁN Đ.Đ T.VIỆT TOÁN RLKN MT T.VIỆT T.VIỆT TOÁN TC TIN TIN T.VIỆT TOÁN
3A T.VIỆT T.VIỆT TOÁN Đ.Đ T.VIỆT T.VIỆT TOÁN TNXH T.VIỆT T.VIỆT RLKN TOÁN T.VIỆT TOÁN TIN TIN ANH A.N T.VIỆT TOÁN
3B TOÁN A.N  T.VIỆT T.VIỆT T.VIỆT T.VIỆT TOÁN A.N ANH TOÁN T.VIỆT T.VIỆT TIN TIN T.VIỆT TOÁN A.N ANH T.VIỆT TOÁN
4A TOÁN ANH T.VIỆT T.VIỆT T.VIỆT TOÁN TIN TIN T.VIỆT TOÁN Đ.Đ SỬ T.VIỆT T.VIỆT TOÁN LĐKT T.VIỆT T.VIỆT TOÁN ANH 
5A T.VIỆT T.VIỆT TOÁN AN TIN TIN T.VIỆT TOÁN T.VIỆT ANH TOÁN Đ.Đ T.VIỆT T.VIỆT TOÁN LĐKT T.VIỆT T.VIỆT ANH TOÁN
1C  T.VIỆT T.VIỆT TIN TIN nn nn nn nn TOÁN ANH T.VIỆT T.VIỆT nn nn nn nn TOÁN A.N  T.VIỆT T.VIỆT
2C TIN TIN T.VIỆT T.VIỆT T.VIỆT T.VIỆT A.N MT nn nn nn nn T.VIỆT T.VIỆT TOÁN TNXH nn nn nn nn
2D nn nn nn nn MT ANH T.VIỆT TOÁN T.VIỆT TOÁN TIN TIN T.VIỆT T.VIỆT TOÁN TNXH nn nn nn nn
3C  T.VIỆT T.VIỆT TOÁN Đ.Đ nn nn nn nn TIN TIN T.VIỆT TOÁN nn nn nn nn T.VIỆT T.VIỆT TOÁN TC
4B T.VIỆT T.VIỆT MT ANH T.VIỆT T.VIỆT TOÁN Đ.Đ T.VIỆT T.VIỆT TOÁN KHOA T.VIỆT TOÁN ANH LDKT T.VIỆT TOÁN ANH T.D
4C T.VIỆT T.VIỆT TOÁN MT TOÁN A.N T.VIỆT T.VIỆT T.VIỆT T.VIỆT TOÁN T.D T.VIỆT TOÁN LDKT ANH T.VIỆT ANH TOÁN KHOA
5B T.VIỆT T.VIỆT TOÁN Đ.Đ T.VIỆT T.VIỆT TOÁN KHOA T.VIỆT TOÁN ANH T.D LDKT TOÁN T.VIỆT T.VIỆT TOÁN T.VIỆT KHOA ANH
5C T.VIỆT T.VIỆT TOÁN Đ.Đ T.VIỆT T.VIỆT MT TOÁN T.VIỆT T.VIỆT TOÁN ANH T.D LDKT T.VIỆT TOÁN AN  T.VIỆT TOÁN KHOA
1D TOÁN ANH T.VIỆT T.VIỆT T.VIỆT T.VIỆT TOÁN TC T.VIỆT T.VIỆT TOÁN ANH TOÁN A.N T.VIỆT T.VIỆT MT ANH T.VIỆT TOÁN
2E  T.VIỆT T.VIỆT ANH TOÁN T.VIỆT T.VIỆT ANH TOÁN T.VIỆT T.VIỆT TOÁN TC T.VIỆT T.VIỆT TOÁN T.D T.VIỆT TOÁN ANH MT
3D  T.VIỆT T.VIỆT TOÁN ANH T.VIỆT T.VIỆT TOÁN ANH T.VIỆT TOÁN ANH T.D T.VIỆT T.VIỆT TOÁN TC  T.VIỆT TOÁN MT ANH
                                         
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015-2016 
THỰC HIỆN TỪ 11/ 01/2016
                    BUỔI CHIỀU                    
LỚP THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4
1A1 ANH THKT TCVC   TIN TIN TD   T.VIỆT T.VIỆT THKT   ANH MT A.N   A.N LĐVS SHTT  
1B1 T.VIỆT T.VIỆT TOÁN   A.N TD ANH   THKT THKT TCVC   TIN TIN ANH   LĐVS A.N SHTT  
2A1 TC Đ.Đ TNXH   T.VIỆT THKT TCVC   A.N ANH MT   ANH  TD A.N   TD LĐVS SHTT  
2B1 TOÁN TD TNXH   T.VIỆT THKT TCVC   MT A.N ANH   A.N ANH TD   LĐVS A.N SHTT  
3A1 TC A.N TNXH   THKT ANH TCVC   ANH MT A.N   TD A.N ANH   LĐVS TD SHTT  
3B1 TNXH ANH TD   A.N MT ANH   TNXH Đ.Đ TD   THKT TC TCVC   TCVC LĐVS SHTT  
4A1 TD KHOA A.N   MT ANH A.N   THKT TD TCVC   TCVC   ĐỊA KHOA   LĐVS ANH SHTT  
5A1 ANH MT KHOA   TD SỬ ĐỊA   TD THKT TCVC   KHOA TCVC   AN   ANH LĐVS SHTT  
1C 1 TOÁN ANH Đ.Đ   T.VIỆT T.VIỆT A.N   T.VIỆT TC TNXH   TOÁN T.VIỆT MT   T.D LĐVS SHTT  
2C1 TOÁN T.VIỆT Đ.Đ   TOÁN ANH T.D   T.VIỆT T.VIỆT TOÁN   T.D ANH TC   TOÁN LĐVS SHTT  
2D1 T.VIỆT T.VIỆT ANH   T.VIỆT A.N Đ.Đ   T.VIỆT TOÁN T.D   T.VIỆT TC T.D   TOÁN LĐVS SHTT  
3C1  ANH TNXH T.D   ANH A.N MT   ANH T.VIỆT TOÁN   T.VIỆT T.VIỆT TOÁN   ANH TNXH T.D SHTT
4B1 A.N ANH TIN TIN nn nn nn nn TOÁN SỬ ĐỊA   nn nn nn nn T.D KHOA LĐVS SHTT
4C1 TIN TIN ANH   Đ.Đ KHOA ANH   nn nn nn nn T.D SỬ ĐỊA SHTT nn nn nn nn
5B1 MT A.N ANH   nn nn nn nn SỬ ĐỊA TIN TIN nn nn nn nn T.D ANH LĐVS SHTT
5C1 nn nn nn nn ANH KHOA T.D   TIN TIN ANH   ANH SỬ ĐỊA SHTT nn nn nn nn
1D1 A.N Đ.Đ TNXH   nn nn nn nn TIN TIN A.N   nn nn nn nn T.VIỆT T.D LĐVS SHTT
2E.1 Đ.Đ A.N TNXH   nn nn nn nn T.VIỆT A.N T.D   nn nn nn nn TIN TIN LĐVS SHTT
3D 1 TIN TIN A.N   nn nn nn nn A.N Đ.Đ TNXH   nn nn nn nn TNXH T.D LĐVS SHTT