Asset Publisher

Công khai Cam kết chất lượng giáo dục (theo biểu mẫu 05)

Công khai Cam kết chất lượng giáo dục (theo biểu mẫu 05)


Biểu mẫu 05

 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

PHÒNGGD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016- 2017

 STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

Học sinh sinh năm 2010, học sinh thường trú tại 5 thôn của xã Hồng Thái Đông

HS hoàn thành chương trình lớp 1

HS hoàn thành chương trình lớp 2

HS hoàn thành chương trình lớp 3

HS hoàn thành chương trình lớp 4

 

II

 Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Chương trình của BGD&ĐT

Chương trình của BGD&ĐT

Chương trình của BGD&ĐT

Chương trình của BGD&ĐT

Chương trình VNEN

Chương trình của BGD&ĐT

Chương trình VNEN

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Gia đình kết hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Gia đình kết hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017

Gia đình kết hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017

Gia đình kết hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Gia đình kết hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017

 

 

IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

Nhà trường có đủ phòng học, đồ dùng thiết bị dạy học phục vụ hoạt động dạy và học.

 

Nhà trường có phòng tin học dạy chương trình tin học cho học sinh từ khối 1 đến khối 5, dạy 2 tiết/tuần.

 

 

HS học Tiếng Anh 2 tiết/ tuần

Nhà trường có đủ phòng học, đồ dùng thiết bị dạy học phục vụ hoạt động dạy và học.

 

Nhà trường có phòng tin học dạy chương trình tin học cho học sinh từ khối 1 đến khối 5, dạy 2 tiết/tuần.

 

HS học Tiếng Anh 2 tiết/ tuần

Nhà trường có đủ phòng học, đồ dùng thiết bị dạy học phục vụ hoạt động dạy và học.

 

Nhà trường có phòng tin học dạy chương trình tin học cho học sinh từ khối 1 đến khối 5, dạy 2 tiết/tuần.

 

HS học Tiếng Anh 4 tiết/ tuần

Nhà trường có đủ phòng học, đồ dùng thiết bị dạy học phục vụ hoạt động dạy và học.

 

Nhà trường có phòng tin học dạy chương trình tin học cho học sinh từ khối 1 đến khối 5, dạy 2 tiết/tuần.

 

 

HS học Tiếng Anh 4 tiết/ tuần

Nhà trường có đủ phòng học, đồ dùng thiết bị dạy học phục vụ hoạt động dạy và học.

 

Nhà trường có phòng tin học dạy chương trình tin học cho học sinh từ khối 1 đến khối 5, dạy 2 tiết/tuần.

 

HS học Tiếng Anh 4 tiết/ tuần

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

Học sinh được tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Thể dục, múa hát tập thể, văn nghệ, các hoạt động theo chủ điểm từng tháng và các hoạt động do cấp trên chỉ đạo tổ chức.

Học sinh được tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Thể dục, múa hát tập thể, văn nghệ, các hoạt động theo chủ điểm từng tháng và các hoạt động do cấp trên chỉ đạo tổ chức.

Học sinh được tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Thể dục, múa hát tập thể, văn nghệ, các hoạt động theo chủ điểm từng tháng và các hoạt động do cấp trên chỉ đạo tổ chức.

Học sinh được tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Thể dục, múa hát tập thể, văn nghệ, các hoạt động theo chủ điểm từng tháng và các hoạt động do cấp trên chỉ đạo tổ chức.

Học sinh được tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Thể dục, múa hát tập thể, văn nghệ, các hoạt động theo chủ điểm từng tháng và các hoạt động do cấp trên chỉ đạo tổ chức.

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 Cán bộ quản lý và GV đảm bảo theo yêu cầu đổi mới phương pháp quản lý và DH

Cán bộ quản lý và GV đảm bảo theo yêu cầu đổi mới phương pháp quản lý và DH

 Cán bộ quản lý và GV đảm bảo theo yêu cầu đổi mới phương pháp quản lý và DH

 Cán bộ quản lý và GV đảm bảo theo yêu cầu đổi mới phương pháp quản lý và DH

 Cán bộ quản lý và GV đảm bảo theo yêu cầu đổi mới phương pháp quản lý và DH

  

VII

 Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

Phẩm chất: 115/115 Đạt

 

HT chương trình lớp học: 115/115

 

Thể lực:

Tốt: 65

Đạt: 50

Phẩm chất: 136/136 Đạt

 

HT chương trình lớp học: 95/96

 

Thể lực:

Tốt: 50

Đạt: 35

( KT: 01)

Phẩm chất: 120/120 Đạt

 

HT chương trình lớp học: 112/112

 

Thể lực:

Tốt: 72

Đạt: 40

Phẩm chất: 136/136  Đạt

 

HT chương trình lớp học:

99/99

 

Thể lực:

Tốt: 84

Đạt: 15

Phẩm chất: 111/111 Đạt

 

HT chương trình tiểu học: 69/69

 

Thể lực:

Tốt: 45

Đạt: 24

 

VIII

 Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

HS có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập

HS có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập

HS có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập

HS có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập

HS có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập

                                                            

                                                                       Yên Thọ, ngày 12 tháng 9 năm 2016

                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

(đã kí)

 

 

                                                                                Phạm Văn Lượng