Asset Publisher

Biểu mẫu 06 thông tư 09 năm học 2013-2014

Biểu mẫu 06 thông tư 09 năm học 2013-2014


  

Biểu mẫu 06

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 TRƯỜNG TH YÊN THỌ

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế

KTĐT Giữa học kỳ I năm học  2013-2014

Đơn vị: học sinh

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

430

115

89

83

68

75

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

(tỷ lệ so với tổng số)

208

70

35

33

35

35

III

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

 

 

 

 

 

 

1

Thực hiện đầy đủ

(tỷ lệ so với tổng số)

430/430

115/115

89/89

83/83

68/68

75/75

IV

Số học sinh chia theo học lực

 

 

 

 

 

 

1

Tiếng Việt

 

 

 

 

 

 

a

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

176/430

80/115

33/89

24/83

13/68

26/75

b

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

188/430

28/115

38/89

41/83

43/68

38/75

c

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

61/430

6/115

14/89

18/83

12/68

11/75

d

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

5/430

1/115

4/89

 

 

 

2

Toán

 

 

 

 

 

 

a

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

178/430

90/115

31/89

20/83

19/68

18/75

b

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

122/430

23/115

44/89

19/83

20/68

16/75

c

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

106/430

2/115

11/89

38/83

25/68

30/75

d

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

24/430

 

3/89

6/83

4/68

11/75

                                                Đông Triều , ngày   28  tháng 10  năm 2013

                                                    Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

                                                                                                    Đỗ Văn Lệ