Asset Publisher

Biểu mẫu 06 Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế KTĐT Giữa học kỳ II năm học 2013-2014.

  
Biểu mẫu 06
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
 TRƯỜNG TH YÊN THỌ
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế
KTĐT Giữa học kỳ II năm học  2013-2014
Đơn vị: học sinh
 
STT
Nội dung
Tổng số
Chia ra theo khối lớp
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
I
Tổng số học sinh
428
115
89
83
67
74
II
Số học sinh học 2 buổi/ngày
(tỷ lệ so với tổng số)
206
70
35
33
34
34
III
Số học sinh chia theo hạnh kiểm
 
 
 
 
 
 
1
Thực hiện đầy đủ
(tỷ lệ so với tổng số)
428/428
115/115
89/89
83/83
67/67
74/74
IV
Số học sinh chia theo học lực
 
 
 
 
 
 
1
Tiếng Việt
 
 
 
 
 
 
a
Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
249/428
93/115
61/89
44/83
22/67
29/74
b
Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
147/428
20/115
25/89
37/83
33/67
32/74
c
Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
28/428
2/115
1/89
2/83
10/67
13/74
d
Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
4/428
2/89
 
 2/67
 
2
Toán
 
 
 
 
 
 
a
Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
244/428
95/115
70/89
45/83
16/67
18/74
b
Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
91/428
18/115
14/89
20/83
23/67
16/74
c
Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
85/428
1/115
4/89
17/83
26/67
37/74
d
Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
8/428
1/115
1/89
1/83
2/67
3/74
                                                Đông Triều , ngày   02   tháng 04  năm 2014
                                                    Thủ trưởng đơn vị
 
 
 
 
 
                                                                                          Đỗ Văn Lệ