Công khai tài chính Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005


Biểu số 2

(Công khai theo hương dẫn Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.)

 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

 

 

TRƯỜNG TH YÊN THỌ

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI năm ...

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng

kinh phí NSNN)

 

 

 

  ĐV tính: đồng

Số

Chỉ tiêu

Dự toán 

 

TT

 

đ­ược giao

Ghi chú

 

Dự toán chi ngân sách nhà n­ước

 3.472.000.000

 

I

Loại 490, khoản 492

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 2.664.000.000

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 731.800.000

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 51.850.000

 

4

  Chi khác

 24.350.000

 

II

Loại ..., khoản …

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

0

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

 

          Yên Thọ, ngày 15   tháng  09  năm 2017

Thủ tr­ưởng đơn vị

 

 

 

 

               Vũ Thị Phương Thảo


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu