Xuất bản thông tin

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THYT, năm học 2016-2017

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THYT, năm học 2016-2017


Biểu mẫu 08

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

PHÒNGGD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                THÔNG BÁO

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016-2017

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

33

23

10

0

0

 

 

 

4

 

I

Giáo viên

19

13

6

 

 

6

19

4

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

1

Mĩ thuật

1

1

 

 

 

1

1

 

 

 

2

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Âm nhạc

3

3

 

 

 

 

3

 

 

 

4

Tiếng nước ngoài

3

2

1

 

 

3

 

 

 

 

5

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

III

Nhân viên

7

3

4

 

 

2

 

1

4

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Yên Thọ, ngày 12  tháng 9 năm 2016

                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã kí)

 

                                                               Phạm Văn Lượng